Psalm 91 in Hebrew

א. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן

ב. אומר ליהוה מחסי ומצודתי אלוהי אבטח

ג. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות

ד. באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צינה וסחרה אמתו

ה. לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם

ו. מדבר באפל יהלך מקוטב ישוד צהרים

ז. יפל מצידך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש

ח. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה

ט. כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך

י. לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך

יא. כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך

יב. על כפים ישאנוך פן תגף באבן רגלך

יג. על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין

יד. כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי

טו. יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו

טז. ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי